http://mcu_buriram.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 ราคา เอกสารประกอบการบรรยาย

 ประวัติและผลงาน

 ติดต่อเรา

 เผยแพร่ผลงานวิชาการ

สถิติ

เปิดเว็บ23/12/2009
อัพเดท21/03/2020
ผู้เข้าชม301,052
เปิดเพจ376,472

บริการ

ฟังเพลงออนไลน์

http://www.oo-cha.com/index.php

ปฎิทิน

« June 2023»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
iGetWeb.com
AdsOne.com

สารบัญ

บท

หน้า

 

คำนำ

(ก)

 

สารบัญ         

(ข)

 

รายละเอียดประจำวิชา

(ฌ)

 

แผนการสอนรายวิชา

(ญ)

 

 

 

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา

(๑)

 

ความนำ

(๒)

 

ความหมาย

(๒)

 

แนวคิดและความหมายของการบริหารจัดการ

(๓)

 

ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

(๙)

 

ลักษณะสำคัญของทฤษฎีการศึกษา

(๑๑)

 

ความสำคัญของทฤษฎี

(๑๒)

 

พัฒนาการของทฤษฎีในการบริหารการศึกษา

(๑๒)

 

ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับแนวปฏิบัติทางการบริหารทางการบริหารการศึกษา

(๑๓)

 

ทฤษฎีกับการปฏิบัตินั้น มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

(๑๓)

 

ทฤษฏีประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา

(๑๔)

 

สรุปท้ายบท

(๑๔)

 

คำถามท้ายบท

(๑๖)

 

เอกสารอ้างอิงประจำบท

(๑๗)

 

 

 

ภาวะผู้นำทางการศึกษา

(๑๘)

 

ความนำ

(๑๙)

 

ความหมาย

(๑๙)

 

ทฤษฏีภาวะผู้นำ

(๒๐)

 

ประเภทของผู้บริหาร

(๒๓)

 

หน้าที่ของผู้บริหาร

(๒๕)

 

อธิบาย “LEADERS”

(๒๖)

 

ภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะ :  ผู้นำ VS ผู้ตาม

(๒๗)

 

ภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์

(๒๘)

 

ภาวะผู้นำแบบไม่มีผู้นำแน่นอน

(๒๘)

 

การวิจัยภาวะผู้นำในยุคปัจจุบัน

(๒๙)

 

เรียนรู้ภาวะผู้นำจาก ดร.ทักษิณ  ชินวัตร

(๓๐)

 

บัญญัติ ๑๐ ประการของการเป็นผู้นำ

(๓๕)

 

แบบของผู้บริหาร

(๓๗)

 

สรุปท้ายบท

(๓๘)

 

คำถามท้ายบท

(๓๙)

 

เอกสารอ้างอิงประจำบท      

(๔๐)

 

 

 

การคิดอย่างเป็นระบบ

(๔๑)

 

ความนำ

(๔๒)

 

ความหมาย

(๔๒)

 

ทฤษฎีระบบ (System theory)

(๔๓)

 

ความคิดเชิงระบบ

(๔๓)

 

เทคนิคแบบต่างๆ ที่ใช้ในการช่วยคิด

(๔๔)

 

การพัฒนาการคิด

(๔๔)

 

การพัฒนากระบวนการคิดต้องอาศัยตัวร่วมขณะคิด ๔ ตัว

(๔๔)

 

การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ

(๔๖)

 

ระบบและรูปแบบการคิด 

(๔๖)

 

เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ

(๔๗)

 

สรุปท้ายบท

(๔๙)

 

คำถามท้ายบท

(๕๐)

 

เอกสารอ้างอิงประจำบท

(๕๑)

 

 

 

การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร

(๕๒)

 

ความนำ

(๕๓)

 

ความหมาย

(๕๓)

 

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

(๖๐)

 

แนวคิดวัฒนธรรมองค์กร

(๖๑)

 

วัฒนธรรมลักษณะสร้างสรรค์

(๖๔)

 

วัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้

(๖๕)

 

วัฒนธรรมองค์กรแห่งการตื่นรู้

(๖๖)

 

แนวทางการเกิดวัฒนธรรม

(๖๘)

 

ช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การ

(๖๙)

 

องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การ

(๗๐)

 

ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ

(๗๐)

 

การรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่

(๗๓)

 

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร

(๗๔)

 

การรวมวัฒนธรรมองค์การ

(๗๕)

 

ผลการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ

(๗๕)

 

สรุปท้ายบท

(๗๖)

 

คำถามท้ายบท

(๗๗)

 

เอกสารอ้างอิงประจำบท

(๗๘)

 

 

 

มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

(๗๙)

 

ความนำ

(๘๐)

 

ความหมาย

(๘๑)

 

ทฤษฏีมนุษยสัมพันธ์

(๘๑)

 

คุณลักษณะของบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

(๘๔)

 

มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

(๘๔)

 

การสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา

(๘๔)

 

การสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 

(๘๕)

 

สรุปท้ายบท

(๘๕)

 

คำถามท้ายบท

(๘๗)

 

เอกสารอ้างอิงประจำบท

(๘๘)

 

 

 

การติดต่อสื่อสาร

(๘๙)

 

ความนำ

(๙๐)

 

ความหมาย

(๙๐)

 

ความสำคัญ

(๙๑)

 

ประเภทของการติดต่อสื่อสาร

(๙๑)

 

ลักษณะของการปฏิบัติงาน

(๙๒)

 

หลักการทั่วไปของการติดต่อสื่อสาร

(๙๒)

 

กระบวนการติดต่อสื่อสาร

(๙๒)

 

การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์

(๙๓)

 

หลักการและทฤษฎีในการติดต่อสื่อสารทั่วไป

(๙๓)

 

หลักการและทฤษฎีในการติดต่อสื่อสาร

(๙๔)

 

อุปสรรคของการติดต่อสื่อสาร

(๙๖)

 

การปรับปรุงเพื่อการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิผล

(๙๖)

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการติดต่อสื่อสาร

(๙๗)

 

สรุปท้ายบท

(๙๗)

 

คำถามท้ายบท

(๙๘)

 

เอกสารอ้างอิงประจำบท

(๙๙)

 

 

 

การบริหารจัดการชั้นเรียน

(๑๐๐)

 

ความนำ

(๑๐๑)

 

ความหมาย

(๑๐๑)

 

ความสำคัญ

(๑๐๒)

 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการจัดการชั้นเรียน

(๑๐๔)

 

การเตรียมตัวเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑๐๕)

 

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการชั้นเรียนและการเรียนการสอน

(๑๐๖)

 

วินัยเชิงบวกในห้องเรียน

(๑๐๗)

 

สรุปท้ายบท

(๑๐๙)

 

คำถามท้ายบท

(๑๑๐)

 

เอกสารอ้างอิงประจำบท

(๑๑๑)

 

 

 

การประกันคุณภาพการศึกษา

(๑๑๒)

 

ความนำ

(๑๑๓)

 

ความหมาย

(๑๑๓)

 

ความสำคัญ

(๑๑๔)

 

การประกันคุณภาพการศึกษา

(๑๑๕)

 

ระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

(๑๑๕)

 

โครงสร้างสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

(๑๒๐)

 

แนวคิดและหลักกิารของการประเมินคุณภาพภายนอก

(๑๒๐)

 

ความสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก

(๑๒๓)

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สอง

(๑๒๕)

 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา

(๑๒๘)

 

ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาของชาติ

(๑๔๑)

 

สรุปท้ายบท

(๑๔๓)

 

คำถามท้ายบท

(๑๔๔)

 

เอกสารอ้างอิงประจำบท

(๑๔๕)

 

 

 

การทำงานเป็นทีม

(๑๔๖)

 

ความนำ

(๑๔๗)

 

ความหมาย

(๑๔๗)

 

แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม

(๑๔๘)

 

คุณลักษณะของทีม

(๑๔๙)

 

กลยุทธ์ในการสร้างทีมงาน

(๑๕๑)

 

ความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบทีมและกลุ่ม

(๑๕๒)

 

ชนิดของทีมงาน

(๑๕๒)

 

การสร้างจิตสำนึกของการเป็นทีม

(๑๕๓)

 

ทักษะของการเป็นทีม

(๑๕๔)

 

ความเหมาะสมของทีมที่ดี

(๑๕๔)

 

สรุปท้ายบท

(๑๕๔)

 

คำถามท้ายบท

(๑๕๕)

 

เอกสารอ้างอิงประจำบท

(๑๕๖)

 

 

 

๑๐

การจัดทำโครงงานวิชาการ

(๑๕๗)

 

ความนำ

(๑๕๘)

 

ความหมาย

(๑๕๘)

 

ความสำคัญ

(๑๕๙)

 

ลักษณะของการจัดวิชาโครงงาน

(๑๖๐)

 

จุดประสงค์กลุ่มวิชาการงาน

(๑๖๐)

 

จุดเน้นของวิชาการงาน

(๑๖๑)

 

ลักษณะโครงงานที่นักเรียนเลือกปฏิบัติ

(๑๖๑)

 

การเขียนโครงงาน

(๑๖๑)

 

สรุปท้ายบท

(๑๖๒)

 

คำถามท้ายบท

(๑๖๓)

 

เอกสารอ้างอิงประจำบท

(๑๖๔)

 

 

 

๑๑

การจัดโครงการฝึกอาชีพ

(๑๖๕)

 

ความนำ

(๑๖๖)

 

ความหมาย

(๑๖๗)

 

ประเภทของโครงการวิชาชีพ

(๑๖๗)

 

สรุปท้ายบท

(๑๗๐)

 

คำถามท้ายบท

(๑๗๑)

 

เอกสารอ้างอิงประจำบท

(๑๗๒)

 

 

 

๑๒

กิจกรรมเพื่อพัฒนา

(๑๗๓)

 

ความนำ

(๑๗๔)

 

ความสำคัญ

(๑๗๔)

 

บุคคลที่ควรได้รับการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(๑๗๖)

 

ลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(๑๗๗)

 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

(๑๗๗)

 

การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(๑๗๘)

 

สรุปท้ายบท

(๑๗๘)

 

คำถามท้ายบท

(๑๗๙)

 

เอกสารอ้างอิงประจำบท

(๑๘๐)

 

 

 

๑๓

การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

(๑๘๑)

 

ความนำ

(๑๘๒)

 

ความหมาย

(๑๘๒)

 

ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๑๘๓)

 

องค์ประกอบของสารสนเทศ

(๑๘๔)

 

ขั้นตอนการบริหารการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา

(๑๘๕)

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

(๑๘๕)

 

แนวคิดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

(๑๘๕)

 

คุณสมบัติของระบบ MIS

(๑๘๖)

 

ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๑๘๖)

 

สรุปท้ายบท

(๑๘๗)

 

คำถามท้ายบท

(๑๘๙)

 

เอกสารอ้างอิงประจำบท

(๑๙๐)

 

 

 

บรรณานุกรม

(๑๙๑)

         

         

view

 หน้าแรก

Log In

นิิสิตปฏิบัติการสอน

 บอร์ดแสดงความคิดเห็น

 รวมรูปภาพ

สาขาการสอนพระพุทธศาสนา

 ติดต่อเรา

view